مدیریت استراتژیک برند (Brand Strategic Management)

شامل طراحی و بکارگیری برنامه های بازاریابی و فعالیت های ایجاد، اندازه گیری و مدیریت ارزش برند.این فرآیند شامل چهار مرحله است: 1- شناسایی و استقرار جایگاه برند 2- برنامه ریزی و بکارگیری برنامه های بازاریابی برند 3- اندازه گیری و تفسیر عملکرد برند 4- رشد و نگهداری ارزش ویژه برند